Aydınlatma Metni

WWW.INGILIZCECEVIRIHIZMETI.COM (ICH)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN “AYDINLATMA METNİ”

İşbu aydınlatma metni, www.ingilizcecevirihizmeti.com (ICH) tarafından site ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin site tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Ziyaretçilerimizi de aydınlatmayı kendimize bir görev kabul etmekteyiz.

A) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda web sitemize tıkladığınızda ve abone olduğunuzda işlenmektedir. Tıklama ve abone olma şeklinde, ziyaretçimizin açık rızası ile olmakta ve verilerini kendi aleni hale getirmektdir.

Yurt içinden hizmeti sağlanan web sitemiz (Türk Telekom‘a ait İstanbul-Gayrettepe veri merkezi, TURHOST firması) üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında trafik bilgileri (IP, zaman, lokasyon, tarayıcı vb.) işbu siteye sunucu hizmeti sağlayan bilişim şirketi tarafından tutulması gerekmektedir.

Bu web sitesinde, Google Analytics isimli sayaç-takip analitik hizmeti uygulaması kullanılmakta ve bu hizmet Google firması tarafından ücretsiz sağlanmaktadır. Bu ücretsiz hizmetler, sizin tarafınızdan site kullanımınız doğrultusunda açık rızanıza dayalı olarak işlenilmektedir.

Bu web sitesinde, Google Analytics kapsamı dışında kalmak isteyen ziyaretçilerimiz, tarayıcılarına eklenti kurarak bu kapsamın dışında kalabilirler.”

ICH’yi ziyaret eden kullanıcıların IP adresleri, Türkiye lokasyonda barınan sunucuda kayıt altına alınmaktadır.

ICH’ye, iletişim sayfaları üzerinden veya ICH elektronik posta adresi üzerinden göndereceğiniz kişisel verileriniz, Türkiye lokasyon sunucu’da kayıt altına alınmaktadır. ICH’nin altyapısı olan WordPress ücretsiz hizmeti sunucumuza kurulmuş olup, tüm sistem bilgileri ve mesajları Türkiye lokasyon sunucu’da kayıt altına alınmaktadır.

B) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, ICH tarafından hizmet vermek amacı ile işlenmektedir.

C) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. ICH, kişisel verilerinizi 3. parti kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaz. Sadece kullanılan bilişim alt yapısı kapsamında programların özelliği gereği kaçınılamayan bir kısım verileriniz bilişim hizmeti sunucuları tarafından işlenebilmektedir.

ICH, Google firmasının sunduğu ücretsiz hizmet olan Google Analytics isimli sayaç-takip analitik hizmetini kullanmaktadır. ICH’yi ziyaret ederek; kişisel verilerinizin Google şirketi tarafından da işlenebileceğini kabul etmiş sayılmaktasınız. Google Analytics; sizin IP adresinizi, ICH’yi hangi siteden veya nasıl ziyaret ettiğinizi, yaşadığınız ülkeyi, kullandığınız cihazı (mobil, masaüstü, laptop vb.) ve kullandığınız tarayıcıyı takip etmektedir ve kayıt altına almaktadır.

Google Firmasının Adresi: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 ABD.

D) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması” başlığı altında belirtilen yöntemlerle ICH’ye iletmeniz durumunda; talepleriniz, ICH tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanunun 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibi Olarak Aşağıdaki Haklara Sahipsiniz

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü parti kişi ve kuruluşları bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi ve partilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişi ve kuruluşlara bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde; zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun 28. Maddesinin 2. Fıkrası Veri Sahiplerinin Talep Hakkı Bulunmayan Halleri Sıralamış Olup Bu Kapsamda

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanunun 28. Maddesinin 1. Fıkrasına Göre ise Aşağıdaki Durumlarda Veriler Kanun Kapsamı Dışında Olacağından Veri Sahiplerinin Talepleri Bu Veriler Bakımından da İşleme Alınamayacaktır

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla; sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

İşbu aydınlatma metni, kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen KVKK md. 11’de belirtilen haklarınızı, KVKK md. 13 kapsamında kullanmayı talep etmek isterseniz, İlgili kişi ve veri başvurularınızı admin@ingilizcecevirihizmeti.com adresine yapabilirsiniz.

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik, iletişim ve adres bilgilerinizin bulunması beklenilmekle birlikte, bizde işlenen veriniz daha az ise, kimlik doğrulaması işlediğimizi veri üzerinden kontrolü yeterli olacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içeren vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KVKK md. 13/2 kapsamında tarafınıza 30 gün içinde yanıt verilecektir.